Kulturní akce

Předsedkyně kulturního výboru oznamuje termíny kulturních akcí do konce roku 2016:
26.11.2016  Výroba vánočních dekorací
2.12.2016 rozsvěcování veřejného vánočního stromečku
4.12.2016 Mikulášská besídka
Budete informováni o přesných časech začátku akcí obvyklým způsobem.
Na zasedání zastupitelstva obce 1.11.2016 byl schválen finanční příspěvek ve výši 3 000,- kč na vánoční výrobu a rozsvěcování stromečku a dalších 5 000,- kč na pokrytí nákladů na Mikulášskou besídku.
 
__________________________________________________________________________
Předsedkyně kulturní komise zve všechny na podzimní ,,Dýňování, které se bude konat v sobotu 22.10.2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Co se bude dělat?
Výroba bubáků z dýní, výroba podzimních dekorací a hlavně disco v maskách Helloween.
........................................................................................................................................................................................

Pátek 17.6.2016 20.30 hod. : Dle nejnovější informace ( z nejmenovaného zdroje) se dětský den podle prohlášení předsedkyně kulturní komise p. Moniky Pelichovské konat nebude z odůvodněním nedostatkem volného času potřebného k zajištění této společenské akce v obci. Společenská akce věnovaná dětem by se měla uskutečnit až koncem letních prázdnin, nazvaná ,,Rozlučka s prázdninami", o přesném termínu budeme včas informovat.

_---------------------------------------------------------------------

Dětský den by se měl uskutečnit v sobotu 18.6.2016

-------------------------------------------------------------

Dětský den by se měl podle informace předsedkyně kulturní komise p. Moniky Pelichovské konat během měsíce června, jakmile bude znám přesný termín, budeme vás ihned informovat. Na zasedání Zastupitelstva obce dne 7.6.2016 byl schválen příspěvek ve výši 5000,- kč na výlohy spojené s pořádáním této akce.

 

Pravidla pořádání veřejných akcí:
 

1.  Každá veřejná akce nebo veřejné shromáždění, kterou chce pořadatel uskutečnit na území obce Loucká nebo jeho místní části podléhá oznamovací povinnosti dle:

Zákona o právu shromažďovacím (Zákon číslo: 84/1990 Sb ze dne 27. března 1990)  (zs.pdf)

2. Svolavatel veřejného shromáždění je povinen jedna t v souladu  se zákonem

Zákon o právu shromažďovacím (Zákon číslo: 84/1990 Sb. ze dne 27. března 1990) zejména pak jeho § 5:

§ 5 zákona 84/1990 Sb.

  (1) Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad

může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána.

 

(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

(3) V oznámení musí svolavatel uvést:

a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též

předpokládanou dobu jeho ukončení;

b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;

c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

d) má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je

zmocněn v této věci jednat jejím jménem;

f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

(4) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas

toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

3. Pokud je veřejná akce spojena s jakoukoliv hudební produkcí povinností pořadatele toto ohlásit Ochrannému svazu autorskému. Více naleznete na www.osa.cz  a www.intergram.cz .

 

 

 

 

 

 

 

Diskusní téma: Cokoliv o obci

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode